Algemene voorwaarden

26 juli 2016

De eenmanszaak Dansclub Oost is ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 30251230
Dit zijn de algemene voorwaarden voor het cursusjaar 2018-2019. Bij inschrijving voor dit cursusjaar gaat de cursist en de cursusgeldplichtige akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien zijn beslist Dansclub Oost, onder leiding van Robin Stevens

Inschrijven
Inschrijven voor een cursus gaat door middel van het invullen van het online inschrijfformulier. Bij ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursus akkoord met de dan geldende algemene voorwaarden en is de cursist verplicht tot betaling van het gehele lesgeld.
Dansclub Oost behoudt zich het recht cursussen te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

Duur cursus
De duur van een cursus duurt ongeveer 38 lesweken, gedurende de periode van september 2018 tot begin juli 2019. Bij inschrijving geeft de cursist zich op voor tenminste een halfjaar. Er zijn geen lessen op reguliere feestdagen en tijdens schoolvakanties.

Tussentijds instromen
Tussentijds instromen gedurende het cursusjaar is mogelijk, de reeds gegeven lessen worden niet in rekening gebracht.

Tussentijdse beëindiging
De cursist kan de cursusdeelname tussentijds beëindigen. De beëindiging dient per mail te geschieden. De verplichting tot betaling van het desbetreffende halfjaar blijft echter van kracht. Er dient geen restitutie van het lesgeld plaats.

Beëindiging
Indien de cursist na afloop van een cursusjaar wil stoppen dient de uitschrijving vóór 1 augustus per mail te geschieden. Indien niet tijdig wordt beëindigd wordt de cursist geacht zich te hebben ingeschreven voor het volgend cursusjaar.

Ziekte/afwezigheid
Bij ziekte/afwezigheid van de docente wordt de cursist per mail op de hoogte gebracht. Er wordt gezocht naar vervanging. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Ziekte/afwezigheid cursist
Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Dansclub Oost hiervan tijdig op de hoogte te brengen per mail. De afwezigheid zal dan worden doorgegeven aan de docente. Bij verhindering van de cursist vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats. Eventueel inhalen van de les kan alleen in overeg.

Aansprakelijkheid
Het deelnemen aan de lessen op andere activiteiten van Dansclub Oost geschiedt op eigen risico van de cursist. Dansclub Oost (en de bij haar werkzame personen) zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor materiele en immaterieel schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten.

Publicaties foto’s/video’s
Het is mogelijk dat er bij de cursus/activiteiten van Dansclub Oost foto’s of video’s gemaakt worden van cursisten/ouders/belangstellenden. Deze foto’s en video’s kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicatie doeleinden. Wij gaan ervan uit dat u akkoord gaat met publicatie.